Perímetre de reg

El perímetre de reg de la Comunitat de Regants del Baix Priorat comprén 5 termes municipals (Els Guiamets, Tivissa, Mora La Nova, Garcia y El Masroig) en la província de Tarragona, estant adscrita a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre.

A finals de 2017 la Comunitat de Regants del Baix Priorat agrupava a 447 comuners y gestiona un perímetre de reg total de 1.347 ha.

La totalitat de la zona regable s'abasteix d'aigua superficial procedent del Pantà de Els Guiamets con capacitat de aprofitament d'aigua de reg de 9,2 hm³ y que regula les aigües del riu Asmat.

El perímetre de reg després de la modernització ha quedat dividit per 7 sectors de reg independents, 2 d'ells (Garcia i Astallades) reguen sense necessitat de bombament aprofitant la cota de l'embassament de Guiamets i els altres 5 sectors (Masroig, Mora, Serra, Tivissa i Tosseta) necessiten d'aportació d'energia addicional per subministrar el cabal i pressió necessària per als sistemes de reg en parcel·la.


SECTOR

SUPERFICIE
(ha)

NECESITAT BOMBAMENT

Astallades

132

NO

Garcia

50

NO

Masroig

359

Mora

292

Serra

75

Tivissa

326

Tosseta

114

TOTAL

1.347

 


La nostra zona regable és extremadament sinuosa i dispersa, observant grans diferències de cota, no només dins de cada un dels sectors de reg, sinó també entre les parcel·les proveïdes per cada hidrant multiusuari.

SECTOR

Cota mitjana

(msnm)

Cota mínima 

(msnm)

Cota máxima 

(msnm)

Rango cotas 

(m)

Astallades

87

39

176

137

Garcia

90

36

124

88

Masroig

150

65

218

153

Mora

127

29

183

154

Serra

257

208

285

77

Tivissa

200

81

252

171

Tosseta

208

145

245

100

 
Els cultius predominants a la zona regable: ametller, cirerer, olivera o vinyes.